reklam
reklam

Kültür İnsanı

Köşe Yazarı: Yasin KOÇ   Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2023, Perşembe - 11:54   Okunma Sayısı: 565286

İnsanın yapıp etmelerinin

tümüdür, Kültür. Dil, din, tarih, gelenek

ve g.renek; bir topluma ait

maddi ve manevi tüm değerler

manzumesidir kültür. Bir halkın

yaşam bi.iminin tamamı; bireyin

kendi grubundan elde ettiği toplumsal

kalıt; bir düşünme, hissetme ve

inanma yolu; davranıştan bir soyutlama;

antropolog a.ısından bir

grup insanın ger.ekte davranış

bi.imleri konusunda bir kuram;

toplu h.lde .ğrenme i.in bir depo; yeniden su yüzüne .ıkan

sorunlar karşısında bir .l.ünleştirilmiş y.nelimler seti; .ğrenilmiş

davranış; davranışın düzgüsel düzenlenişi i.in bir

mekanizma; hem dış .evreye hem de diğer insanlara uyum

sağlamak i.in bir teknikler seti; bir tarih ..keltisi; ayrıca, belki

de umutsuzluk sonucu, bir harita, bir elek, bir dizey olarak

benzetmelere d.nüş. Kültür ayrışmayan bütünsel bir yapıya

işaret etmektedir. Kültür “bir cemiyetin sahip olduğu maddi

ve manevi kıymetlerden teşekkül eden .yle bir bütündür ki,

cemiyet i.inde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları,

kıymet .l.ülerini, umumi vaziyet, g.rüş ve zihniyet ile her

nevi davranış şekillerini i.ine alır. Bütün bunlarla birlikte, o

cemiyet mensuplarının ekserisin de müşterek olan ve onu

diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzı temin

eder” . Bu a.ıdan kültürün bütünsel bir yapı olarak g.rmek,

maddi ve manevi unsurlar arasındaki kopmaz ilişkiye d.hil

etmek gerekmektedir. Buradan yola .ıkarsak kültüre etki

edebildiğinde, insan davranışlarına da etki edebilirsin

sonucu ortaya .ıkar. Medya toplumda insana etki edecek

manipülasyon s.ylemlerini kültür .imentosuyla yaptığında

başarılı olma olasılığı daha da fazla olacaktır.

Tüketim ve Kültür

Ontolojisini “kaynakların sınırlı, ihtiya.ların ise sınırsız”

olduğu yaklaşımına dayandıran modern iktisat, sürekli ve

daha fazla tüketimle beslenen kapitalist bir k.r d.ngüsünün

de zemini oldu. Sürekli k.rla hayatta kalabilen bu kapitalist

d.ngü, .yle ya da b.yle her zaman daha fazla üretmek ve

ürettiği ürünlerin tüketilmesini sağlamak durumunda.

S.mürgecilik d.nemindeki yeni pazar arayışlarını kan d.kmek

yoluyla sürdüren bu kapitalist d.ngü, 20. yüzyılın .zellikle

ikinci yarısından itibaren daha “yumuşak” ara.ları

kullanmaya başladı. Bu “yumuşak” ara.ların başında gelen

medya, bugün başlı başına bir tüketim dünyası oluşturdu.

Artık yaşamak i.in tüketen değil, tüketmek i.in yaşayan insanların

olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Tek kanallı ve siyahbeyaz

başlayan televizyon serüveni, bugün internetle

birleşen ve yüzlerce farklı kanalın olduğu devasa bir reklam

pastasına d.nüşürken; Medyada yaşanan yakınlaşma ile

beraber artık değerli olan her hik.ye anlatılmakta, her marka

satılmakta ve her tüketiciye farklı medya ara.ları üzerinde

ulaşılarak etkilenmeye .alışılmaktadır.

Tüketim Modası

Tüketimin bir kültür halini aldığı, neyi tükettiğimize g.re

birbirimizi sınıandırdığımız, üzerimizdeki markalarla konuştuğumuz

ve modayı takip etmenin adeta sosyal bir statü

g.stergesi olarak kodlandığı bir zaman diliminde tüketme

alışkanlıklarındaki “anormallikler” üzerine s.z s.ylemek hi.

de kolay değil. Hele de bu tüketim kültürünü zihinlerimize

g.rsel ve yazılı bombardımanlarla her an işleyen medya üzerine

konuşmak belki daha da zor. .ünkü yaşadığımız

“küreselleşen” dünyaya tüketim kültürü hükmediyor ve bu

durum dünyanın büyük b.lümünde artık i.selleştirilmiş durumda.

Tüketim Medyası

Medya ara.ları sayesinde dünyanın farklı iki ülkesindeki

insanlar aynı reklamları izlerken ortak bir tüketim hırsına

davet ediliyor. Sorun şu ki, .rneğin bir Afrika veya Uzak

Asya ülkesindeki insanlarla ABD veya Avrupa ülkelerindeki

insanların sahip oldukları hayat standartları aynı olmadığından

ve medya sürekli olarak “gelişmiş Batı’nın yüksek hayat

standartlarını” empoze ettiğinden “az gelişmiş” veya

“gelişmekte olan” ülkelerdeki insanlarda tüketim kültürüne

adapte olmak Batılılar gibi yaşamakla aynı anlamı taşıyor.

Hal b.yle olunca McDonald’s’tan menü almakla, Levi’s’tan

giyinmekle veya Armani parfüm kullanmakla hayat standardının

Batılılara yaklaştığını düşünmeye başlayan toplumlar

kendi sosyal yapılarına neyin uyduğuna bakmadan daha

fazla tüketiyor. Dolayısıyla bir bakıma tüketim alışkanlıklarının

transferi, aynı zamanda kültür transferini de

barındırıyor.

Tüketimin Yeni Medyası, Sosyal Medya

Yeni medya, “bir b.lümü bilgisayarlara .zgü işlemleri, bir

b.lümü ise iletişim ara.larına (haberleşme,

telekomünikasyon ve yayıncılık) .zgü yapıları barındıran

ikiyüzlü ‘melez’ bir medya” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüz yeni medyasını doğuran gelişmeyi yakın tarih

boyunca birbiri ile paralel olarak ilerleyen bilgisayar teknolojisi

ile iletişim ara.larının bir araya gelmesi olarak a.ıklanabilir.

19. yüzyılın tamamında ve 20. yüzyılın ilk yıllarında

sanayi devrimine destek olan, üretimde otomasyonu ortaya

.ıkaran hesap makineleri gelişirken bir yandan da g.rüntü,

ses ve metinlerin farklı ortamlarda saklanmasına, iletilmesine

imk.n veren teknolojiler de gelişme g.stermiştir.

Günümüzde kullanılan bilgisayarların bu iki farklı alanda

yaşanan teknolojik gelişmeleri bünyesinde toplamasıyla ortaya

bugünün yeni medyası ortaya .ıkmıştır. Yeni medyayı

bilgisayar gücünün oluşturduğu medya olarak tanımlarsak,

kullanıcı medyaya maruz kalan pasif konumdan, kullanımlarına

ve doyumlarına y.nelik tercihleri doğrultusunda aktif

medya kullanımına bir ge.iş sürecinden bahsedebiliriz

Medya; kültürümüzü de manipüle ederek bizi daha da .ok

ele ge.irmekte ve beyinlerimizi yıkamaya devam etmektedir.

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumu


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam